ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0063 "Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на Югозападен университет "Неофит Рилски""
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси",
Съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Инвестира във вашето бъдеще!

Blackboard Learn ™

View Options

Have an account?

Please enter your credentials and click the Login button below.

Don't have an account?

Please choose from the options below.

Blackboard Learn

Welcome to the Blackboard e-Education platform—designed to enable educational innovations everywhere by connecting people and technology.